Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie ul. Młyńska 2d 63-700 Krotoszyn.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres 63-700 Krotoszyn ul. Kobylińska 9A lub email: snrdion@krotoszyn.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Krotoszyn ul. Kobylińska 9A 63-700 Krotoszyn z dopiskiem IOD lub email: iod.snrdion@krotoszyn.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Stowarzyszenie polegają na świadczeniu usług z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz statutowych działań stowarzyszenia.
5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie, w celu prowadzenia działalności rehabilitacyjnej w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz działalności statutowej Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie udostępnia dane innym podmiotom, tj. Powiat Krotoszyński, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Krotoszynie. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. działań mieści się w zakresie działalności Stowarzyszenia.
6. Administrator przetwarza także Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane na zasadzie wyrażonej zgody.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: iod.snrdion@krotoszyn.pl  lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Kobylińska 9A 63-700 Krotoszyn.

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularze kontaktowe- subskrypcja SMS

Jeśli zostawisz na naszej witrynie dane kontaktowe w subskrypcji SMS będziemy do Ciebie przesyłać informacje o działaniach Stowarzyszenia.

Dane otrzymane za pośrednictwem subskrypcji przetwarzane będą w czasie do rezygnacji z subskrypcji SMS